تبلیغات
 شهید سید رضا سیدعلیزاده(صمدانی) - در باره سید مرتضی صمدانی

اینجانب برادر سوم شهید بزرگوارهستم . ایشان 5سال از بنده بزرگتر هستندولی با عنایت خداوند منان تمام لحظات عمر را با ایشان گذراندم 

سید رضا فردی مومن ،اهل خواندن  نماز در سر وقت  بصورت  جماعت  وبرپاکننده دعا درمسجد محل بودند ایشان کتابخانه ای به نام شهید باهنر در مسجد راه اندازی و در احیاءکتاب خوانی پیشگام بودند